Morgen
Andere liederen leiden onze gedachten naar wat nog openstaat aan beloften. Zingend anticiperen we op de toekomst. We kijken als ’t ware vooruit naar de door God toegezegde volle doorbraak van het Koninkrijk van God en vertolken die gebeurtenis met liederen als: ‘Eens zal op de grote morgen’, ‘Eens als de bazuinen klinken’ of ‘Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid’. En we weten diep in ons hart: zo gaat het worden, immers de Here heeft het beloofd. Daarom laten we ons vandaag, door Gods beloften over het Messiaanse Rijk, inspireren tot een God welgevallig, heilig en verwachtend leven. Liederen over de toekomst mogen ons sterken, wanneer de beelden van het journaal schokkend zijn of ons eigen leven allerlei kwetsuren heeft opgelopen. Dan mag het ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’, ons bemoedigen.Vandaag
Vandaag bevinden wij ons tussen hetgeen was en wat komt, tussen Gods werken in het verleden en Zijn daden in de toekomst, uitlopend op de wederkomst van Hem. Daarom zingen we met heel ons hart liederen over verzoening en vergeving door Jezus Christus. Over de helende genade van God en de inspirerende adem van de Heilige Geest die onze woorden en daden bekrachtigt.
Hartverwarmende liederen die geloofsvertrouwen teweegbrengen. Teksten waarbij je dankbaar beseft: God heeft me vergeven, God heeft me verlost, de Heer heeft me begenadigd, kracht gegeven. En Hij leidt ons, draagt ons en wijst ons op onze verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Inspirerende liederen die ons aansporen om wereldburgers én stads- en dorpsgenoten op te roepen hun vertrouwen op Christus te stellen.Zingend protest
Als wij zeggen of zingen ‘Jezus is Heer’, is dat een belijdenis. Dat geloven we, ook als de zichtbare werkelijkheid daar nog niet aan heeft beantwoord. Maar er is meer. Het is ook een protest. Protest tegen alle pretenties van wat zich in deze wereld aandient als macht, machthebber, heerschappij, troon of kracht. Protest tegen heersers of tirannen. Protest tegen afgoden als welvaart, mode, techniek, tegen idolen in de sport, het theater, de film, de kunst of de muziek. Kortom, alles wat in deze wereld macht over ons uitoefent of ons leven wil sturen in een richting die ingaat tegen wat God voor ogen staat. Christenen zijn zingende ‘protestanten’, mensen die protest aantekenen. Nu kan dat woord de gedachte oproepen dat het dan gaat om mensen die ergens ‘tegen zijn’, mensen die protesteren. Het mag duidelijk zijn dat die gedachte vaak meespeelt in onze denk- en doewereld. Maar het Latijnse ‘pro-testari’ waar het woord protestant van afgeleid is, heeft voor alles een positieve betekenis. Het betekent ergens ‘voor stáán’ of ‘in het openbaar getuigen voor’. Je bent als kind van God vóór de Here en als gevolg daarvan tegen al diegenen die Hem ontkennen of opzij schuiven.

Zingen is dus een kostbare zaak, waarbij ons hoofd en hart betrokken zijn en ook onze handen (klappen) en voeten (staan) zich niet onbetuigd laten. Ik denk terug aan wat was, ik spreek uit wat ik verwacht, ik belijd in de zichtbare en onzichtbare wereld waarvoor ik sta. Deze aspecten komen bijeen in het Credo. Verleden, toekomst en heden ontmoeten elkaar in deze eeuwenoude geloofsbelijdenis. Ik heb die belijdenis opnieuw verwoord in een lied dat gezongen kan worden op de melodie van Liedboek 135 of Gezang 25 (Bundel 1938).

Ik geloof in God de Vader
Die almachtig, wijs en goed,
aard en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en Zichzelf heeft uitgesproken,
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.
Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
Die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en bespot.
Maar Die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht,
die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.
Ik geloof in God, de Trooster,
Die van oudsher, wereldwijd,
overal Zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden,
mag ik op de jongste Dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Muziek: F. Mendelssohn
Tekst : C.A.E.Groot
(c) WoordMuziek – Barneveld

Om te lezen en te bespreken:
Overdenk Efeziers 5:19 en Colossenzen 3:16. Wat betekent dit voor ons en hoe kunnen we hieraan meer ruimte leren geven?